Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » (Câu hỏi + Đáp án) Đề thi thử Luật kinh tế 2009

(Câu hỏi + Đáp án) Đề thi thử Luật kinh tế 2009

1.  Chọn câu đúng:
A.       Hành vi của cá nhân bỏ vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân và tham gia trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lợi, đó là hoạt động đầu tư trực tiếp.
B.       Hành vi của cá nhân, tổ chức nước ngoài bỏ vốn mua lại doanh nghiệp Việt Nam và trực tiếp tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp mua lại này, là hoạt động đầu tư trực tiếp.
C.       Đầu tư gián tiếp là phương thức đầu tư ang qua ngân ang và thị trường chứng khoán, nó không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng.
D.       Cả a, b, c đều đúng.

        2.  Hợp đồng kinh doanh có hiệu lực từ lúc:
A.       Hai bên ký vào hợp đồng
B.       Các bên đồng ý với các khỏan hợp đồng
C.       A, B đều đúng
D.       A, B đều sai       

        3.  Có mấy loại hợp đồng đầu tư:
A.        2
B.        3
C.        4
D.        5

       4.  Trong lĩnh vực kinh doanh, có 3 hình thức bảo đảm được auk chủ yếu :
A.       Thế chấp, ký quỹ, tín chấp
B.       Cầm cố, đặt cọc, tín chấp
C.       Ký quỹ, đặt cọc, bảo lãnh
D.       Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh       

         5.  Theo Điều 301 Luật Thương Mại  thì: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng , nhưng không quá bao nhiêu % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này:
A.       6% giá trị hợp đồng.
B.       8% giá trị hợp đồng
C.       10% giá trị hợp đồng
D.       15% giá trị hợp đồng        

         6.   Trường hợp nào, hợp đồng dân sự được auk h vô hiệu
A.       Đối tượng không thể thực hiện được
B.       Do bị nhầm lẫn
C.       Do bị lừa dối, đe dọa
D.       A, B, C đều đúng       

         7.  Thành viên ban kiểm soát trong công ty cổ phần  có độ tuổi :
A.       Trên 20 tuổi
B.       Trên 21 tuổi
C.       Trên 25 tuổi
D.       Trên 27 tuổi  
     
         8.  Công ty hợp danh:
A.       Có nhiều chủ sở hữu, không được phát hành chứng khoán
B.       Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm hữu hạn
C.       Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm vô hạn
D.       Tất cả đều đúng

         9.   Đầu tư nào chịu rủi ro cao hơn
A.       Đầu tư trực tiếp
B.       Đầu tư gián tiếp
C.       Tùy trường hợp
D.       A, B, C sai         

         10.  Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên lần 1  được tiến hành khi có số thành viên dự họp:
A.       Đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ
B.       Đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ
C.       Đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ
D.       Không giới hạn số thành viên

         11.   Điều nào sau đây không phải là quyền của trọng tài thương mại:
A.       Độc lập trong việc giải quyết vụ tranh chấp
B.       Từ chối cung cấp các thông tin liên quan đến vụ tranh chấp
D.       Hưởng thù lao

12.   Sau khi trúng thầu, bên trúng thầu phải đặt cọc, kí quỹ bao nhiêu phần trăm so với giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng:
A.       5%
B.       7%
C.       10%
D.       12%

     13.  HTX kinh doanh thua lỗ, bị phá sản. Sau khi thanh lý tòan bộ tài sản của HTX theo luật phá sản, vẫn còn thiếu một số nợ. Ai sẽ trả dùm HTX phần nợ này?
A.       Nhà nước sẽ trả dùm 
B.       Các xã viên chia nhau trả số nợ
C.       Chủ nợ phải tự chịu
D.       A,B,C đều sai        

         14.   Theo điều 141 Luật Doanh Nghiệp 2005, mỗi cá nhân được phép thành lập bao nhiêu DNTN ?
A.       1
B.       2
C.       3
D.       Tùy ý

15.  Lĩnh vực nào dưới đây là lĩnh vực bị cấm đầu tư:
A.       Kinh doanh vũ trường
B.       Sản xuất thuốc lá
C.       Thám tử tư
D.       Kinh doanh casino

         16.  Thứ tự ưu tiên việc phân chia trị giá tài sản còn lại của doanh nghiệp, HTX :
A.       Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ không có đảm bảo
B.        Trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản- trả các khoản nợ không có đảm bảo
C.       Trả các khoản nợ không có đảm bảo- trả các khoản nợ của người lao động- trả phí phá sản
D.       Trả phí phá sản- trả các khoản nợ của người lao động- trả các khoản nợ có đảm bảo    

17.   Trung tâm trọng tài là:
A.       Tổ chức phi chính phủ
B.       Không có tư cách pháp nhân
C.       a,b đúng
D.       a, b sai

         18.  Chia công ty là biện pháp tổ chức lại công ty, được áp dụng cho:
A.    Công ty TNHH, công ty cổ phần
B.    Công ty hợp danh, công ty TNHH
C.    DNTN, công ty hợp danh
                   D.    Tất cả các loại hình công ty

19.  Khi công ty cổ phần phá sản thì thứ tự ưu tiên được hoàn lại vốn là:
A.       Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần phổ thông
B.       Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần phổ thông
C.       Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần phổ thông
D.       Cổ phần ưu đãi biểu quyết – Cổ phần ưu đãi cổ tức – Cổ phần ưu đãi hoàn lại – Cổ phần phổ thông

20. Trong trường hợp nào công ty TNHH 2 thành viên phải thành lập ban kiểm soát:
A.       Công ty có từ 7 thành viên trở lên
B.       Công ty có từ 9 thành viên trở lên
C.       Công ty có từ 11 thành viên trở lên
D.       Công ty có từ 13 thành viên trở lên.

         21.  Tái thẩm vụ án kinh tế trong trường hợp:
A.       Phát hiện tình tiết quan trọng của vụ án
B.       Người giám định, người phiên dịch nói sai
C.       Quyết định tòa án hoặc của cơ quan nhà nước mà tóa căn cứ vào đó để giải quyết vụ án bị hủy bỏ
D.       a,b,c đúng

22.  Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam thì được giải quyết thông qua:
A.       Thương lượng, hoà giải
B.       Trọng tài quốc tế
C.       Trọng tài, toà án Việt Nam
D.       Cả A và B đúng

         23.  Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên có quyền quyết định bán tài sản có giá trị bằng bao nhiêu tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất( nếu không có quy định trong điều lệ công ty) :
A.    <50%  
B.     =< 50%
C.     > 50%
D.   >=50%

        24.  Hộ kinh doanh sử dụng không quá bao nhiêu lao động?
A.       5 lao động
B.       10 lao động
C.       15 lao động
D.       20 lao động        

        25.  Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi:
A.       Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
B.       Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
C.       Có trên 11 cổ đông  là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
D.       Tất cả đều sai

         26.  Loại hình nào dưới đây không là đối tượng của Luật phá sản:
A.       Doanh nghiệp tư nhân
B.       Hợp tác xã
C.       Hộ kinh doanh
D.       Công ty     

27.  Người đại diện theo pháp luật của công ty phải như thế nào?
A.       Là người Việt Nam
B.       Phải thường trú tại Việt Nam
C.       Có thể ở nước ngoài
D.       Cả a, b, c đều sai     

      28.   Ai có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam
A.       Người Việt Nam
B.       Người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam
C.       Người nước ngòai
D.       A,B,C đều đúng

      29.   Tỷ lệ tiền đặt cọc, ký quỹ bảo đảm dự thầu
A.       Nhỏ hơn 3% tổng giá trị ước tính của hàng  hóa và dịch vụ
B.       Không quá 3% tổng giá trị ước tính của hàng hóa và dịch vụ
C.       Nhỏ hơn 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ
D.       Không quá 3% tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ

       30.   Việc thành lập thêm một trường Đại học mới phải có sự đồng ý của:
A.       Chủ tịch nước
B.       Thủ tướng chính phủ
C.       Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo
D.       Sở Kế hoạch & Đầu tư

       31.   Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường theo yêu cầu của
A.       Hội đồng quản trị
B.       Ban kiểm soát
C.       Các cổ đông
D.       A, B, C đúng

       32.  Trong trường hợp thông thừơng, cổ phần nào không được chuyển nhượng trong công ty cổ phần:
A.       Cổ phần phổ thông
B.       Cổ phần ưu đãi biểu quyết
C.       Cổ phần ưu đãi hoàn lại
D.       Cổ phần ưu đãi cổ tức     

      33.   Cty TNHH tối đa có thể có bao nhiêu thành viên
A.       50
B.       60
C.       70
D.       80

      34.  Luật doanh nghiệp hiện tại, có hiệu lực thi hành từ ngày
A.       1/7/2005
B.       1/7/2006
C.       7/1/2005
D.       7/1/2006

       35.  Doanh nghiệp tư nhân tăng vốn đầu tư bằng cách:
A.       Phát hành cổ phiếu
B.       Bỏ thêm vốn đầu tư
C.       Phát hành trái phiếu
D.       Đầu tư bất động sản     

       36.  Chọn câu đúng
A.       DNTN không có vốn điều lệ
B.       DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng vốn điều lệ
C.       DNTN có vốn điều lệ, chỉ được giữ nguyên hoặc tăng vốn điều lệ, không được giảm vốn điều lệ
D.       DNTN có vốn điều lệ, có quyền tăng, giảm vốn điều lệ

      37.  Nhà đầu tư Hoa Kỳ khi đầu tư vào lĩnh vực khai thác dịch vụ quảng cáo, việc góp vốn
         được giới hạn với tỷ lệ là      
A.       49%
B.       50%
C.       51%
D.       Không giới hạn

      38.  Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể bắt buộc hợp tác xã là:
A.       UBND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
B.       HĐND nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
C.       Cơ quan đăng ký kinh doanh
D.       Tòa án nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

      39.  Phân biệt phá sản với giải thể
A.       Thủ tục giải quyết một vụ phá sản là thủ tục tư pháp, thủ tục giải thể doanh nghiệp là thủ tục hành chính
B.       Phá sản dẫn đến chấm dứt vĩnh viễn sự tốn tại của doanh nghiệp
C.       Thông thường những người quản lý điều hành doanh nghiệp bị giải thể chịu hậu quả pháp lý nặng nề hơn so với người quản lý điều hành doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
D.       a,b,c đều đúng

      40.  Công ty đối vốn là công ty
A.       Công ty hợp danh và công ty TNHH
B.       Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp vốn đơn giản
C.       Công ty công ty hợp danh và công ty hợp vốn đơn giản
D.       Công ty cổ phần và công ty TNHH

      41.  Dấu hiệu cho rằng doanh nghiệp lâm vào tình trang phá sản là:
A.       Doanh nghiệp hết tiền
B.       Mất khả năng thanh toán nợ đúng hạn khi chủ nợ có yêu cầu
C.       Thua lỗ
D.       Cả 3 đều đúng

       42.  Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư:
A.       Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán
B.       Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư
C.       A và B đều đúng
D.       A và B đều sai

      43.  Số lượng xã viên tối thiểu trong một hợp tác xã là:
A.       5 xã viên
B.       6 xã viên
C.       7 xã viên
D.       8 xã viên

44.  Tỷ lệ tiền đặt cọc mà người tham gia đấu giá phải nộp không quá bao nhiêu phần trăm giá khởi điểm của hàng hóa được đấu giá:
A.       2%
B.       3%
C.       4%
D.       5%

      45.  Đầu tư gián tiếp là hình thức dầu tư:
A.       Thông qua ngân hàng và thị trường chứng khoán
B.       Nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và không tham gia vào quản lý hoạt động đầu tư
C.       A và B đều đúng
D.       A và B đều sai

 46.  Công ty Cổ phần phải lập ban kiểm soát khi:
A.       Có trên 3 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
B.       Có trên 8 cổ đông là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
C.       Có trên 11 cổ đông  là cá nhân hay tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần
D.       Tất cả đều sai

       47.  Công ty TNHH Thái An chia thành 2 công ty TNHH Quốc Thái và công ty TNHH  Dân An. Vậy công ty Thái An vẫn còn tồn tại là:

A.       Đúng
B.        Sai

       48.  Trong doanh nghiệp, chủ thể nào không có quyền nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp:
A.       Chủ nợ không có đảm bảo
B.       Chủ nợ có đảm bảo
C.       Người lao động
D.       Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

        49.  Vốn góp của các xã viên hợp tác xã:
A.       Tùy ý
B.       =< 30% vốn điều lệ của hợp tác xã
C.       < 30% vốn điều lệ của hợp tác xã
D.       Tùy ý và bằng nhau     

        50.  Ban kiểm soát của công ty nhà nước do ai thành lập?
A.       Hội đồng quản trị
B.       Tất cả các thành viên của công ty
C.       Tổng giám đốc
D.       Phó tổng giám đốc  CÂU HỎI TỰ LUẬN ( không tính vào kết quả thi chỉ dùng để so sánh trong trường hợp hai bạn cùng điểm):

Bà A bán đất được số tiền là 100 triệu đồng. Bà A nhờ bà B (con bà A) đi gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất là 0,63% kỳ hạn 3 tháng, sổ tiết kiệm do bà B đứng tên và giữ. Sau đó bà B đã làm mất sổ tiết kiệm và giữa bà A và bà B xảy ra xung đột. Bà B đến ngân hàng đòi rút số tiền trên và lãi suất theo quy định, nhưng trước đó bà A đã đến ngân hàng yêu cầu không cho bà B rút tiền và ngân hàng cho rằng có tranh chấp trong việc này cùng với việc bà B làm mất sổ tiết kiệm nên đã không cho bà B rút tiền. Cho đến thời điểm bà B yêu cầu rút tiền là 1 năm kể từ ngày gửi. Vụ tranh chấp này đã được đưa ra toà án, thời gian kể từ khi thụ lý và giải quyết là 6 tháng. Bên phía nguyên đơn bà B yêu cầu ngân hàng phải trả số tiền gốc cùng với lãi suất theo quy định cùng với lãi suất quá hạn. Toà án sẽ giải quyết như thế nào?Giải thích ngắn gọn. ……Trả lại tiền đây đủ cả vốn lẫn lãi cho bà B
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved