Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Bản kiểm điểm Tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 về xây dựng Đảng

Bản kiểm điểm Tự phê bình và phê bình theo NQTW 4 về xây dựng Đảng

ban-tu-kiem-diem-dang-vien

Họ và tên:                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chức vụ:                                                  ……, ngày     tháng 9 năm 2012

Đơn vị công tác:

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

Tự phê bình và phê bình

theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng

--------

         

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Kế hoạch số 297-KH/TU ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, căn cứ vào Hướng dẫn số 828-HD/TV ngày 20/9/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường về một số nội dung cần lưu ý trong chuẩn bị bản tự kiểm điểm và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tôi xin tự kiểm điểm như sau:

 

(Nội dung viết kiểm điểm trình bày theo Hướng dẫn số 828-HD/TV ngày 20/9/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Trong đó kết hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến của tập thể và cá nhân cho bản thân mình về 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Hướng dẫn nói trên. Riêng các góp ý không thuộc 3 nội dung trên thì đưa vào một phần riêng để tiếp thu, giải trình).

 

1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên

1.1. Trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và tham gia cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng.

Trách nhiệm lãnh đạo việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Luật cán bộ, công chức và Quy định về những điều đảng viên không được làm ở lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách. Trách nhiệm tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm ở đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách. Trách nhiệm để Nhà trường, đơn vị, lĩnh vực do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác. Trách nhiệm đối với những sai phạm của tổ chức và cán bộ dưới quyền quản lý trực tiếp.

1.2. Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

- Có phai nhạt lý tưởng chủ nghĩa cộng sản không? Kiên định con đường chủ nghĩa xã hội không? Có dao động, mơ hồ, mất phương hướng, thiếu niềm tin, không có hoài bão, nghi ngờ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không? Có sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh không? Có ý thức hết lòng vì nước, vì dân không? Có chăm lo công việc, làm tròn bổn phận, chức trách được giao không?

- Có làm trái nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, báo cáo không đúng sự thật, không trung thực, thẳng thắn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, nói và làm thiếu nhất quán không?

- Việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Có dung túng, bỏ qua hoặc phụ họa với những biểu hiện nói trái, làm trái, nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc với đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể cấp ủy, của tập thể lãnh đạo không? Có ý thức chủ động nghiên cứu, tìm tòi qua thực tiễn cuộc sống để tham gia đóng góp vào quá trình bổ sung, hoàn thiện đường lối của Đảng, Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy không?

- Có nói trái, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, của tập thể lãnh đạo; làm những việc mà pháp luật không cho phép hoặc làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên không?

- Việc giữ gìn đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không? Có thật sự đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước, của tỉnh, của Nhà trường, của đơn vị lên trên hết, trước hết không? Có hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung không? Có tư tưởng cục bộ, bè phái, hẹp hòi, đố kị và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, vun vén vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm không? Có khách quan, trung thực khi phát biểu ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo của tập thể và góp ý phê bình cho đồng chí mình không? Có đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý không? Có biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vi tham nhũng, không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng? Có nể nang, né tránh, dung túng, không đấu tranh với những sai trái của cán bộ cùng cấp và dưới quyền không? Có tư tưởng không đụng đến người khác để họ không đụng đến mình nhằm cầu lợi cho cá nhân không?

- Có biểu hiện dĩ hòa, vi quý, nói dựa, lấy lòng nhau, nói tốt trước mặt, nói xấu sau lưng, thiếu chân thực với nhau không? Có thiếu tin nhau, nghi ngờ nhau, nói trong hội nghị khác với nói ra ngoài không? Có đơn thư nặc danh, mạo danh, nhắn tin, đưa tin đồn sai lệch để nói xấu, đả kích nhau, làm mất uy tín nhau, thậm chí xúi dục người khác đấu tranh, tố cáo, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ không?

 - Có lợi dụng quyền hạn để ban hành hoặc tác động ban hành cơ chế, chính sách làm lợi cho cá nhân, nhóm lợi ích không? Có tham ô, lãng phí, tiếp tay, bao che cho tham nhũng, lãng phí; có làm trái quy định trong quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn cho vay tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án...? Có để các doanh nghiệp "tác động", chi phối đến các quyết định không?

- Có chạy hoặc chấp nhận chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy đề tài, chạy huân chương, khen thưởng... không? Có can thiệp, tác động đến các tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học tập, bồi dưỡng, đi nước ngoài trái quy định? Có lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định? Có ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để bao che, giảm tội cho người khác?

- Có tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi hoặc đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền? Có kê khai trung thực tài sản, thu nhập? Có mở tài khoản cá nhân ở nước ngoài, tham gia hoạt động rửa tiền không?

- Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh hay xa hoa, lãng phí? Có mê tín dị đoan? Có tổ chức tiệc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật; kỷ niệm ngày cưới, mừng thọ, mừng nhà mới xa hoa lãng phí nhằm trục lợi? Có cờ bạc, rượu chè bê tha, quan hệ nam, nữ bất chính không?

- Đi công tác cơ sở có bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hay phô trương, hình thức? Có nặng về biểu dương mà ít chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém của lãnh đạo đơn vị, cấp dưới? Có vuốt ve mỵ dân, theo đuôi quần chúng không? Có thật thà, khiêm tốn, học tập, lắng nghe cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên, nghe cấp dưới không?

2. Kiểm điểm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

2.1. Kiểm điểm trách nhiệm trực tiếp phụ trách và trách nhiệm tham gia chỉ đạo, quyết định công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ kế cận chủ chốt, nhất là cán bộ thay thế chức vụ mình đang đảm nhiệm; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc khoa, phòng, ban, trung tâm, trường trực thuộc, nhà xuất bản... được phân công phụ trách.

2.2. Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

- Có thật sự công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác cán bộ không, nhất là trong đánh giá, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ? Có thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ không?

- Có độc đoán, mất dân chủ, cục bộ, có bị chi phối bởi lợi ích nhóm, "hậu duệ", "tiền tệ", "quan hệ" trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ không? Có tìm cách để bố trí công việc cho vợ, con, người thân của mình không?

- Có chịu tác động tiêu cực hoặc tìm cách tác động trong bổ nhiệm, điều động, bố trí, phong và thăng quân hàm, khen thưởng cán bộ, nhất là đối với người thân quen, con cháu, họ hàng không?

- Có sẵn sàng chấp nhận sự phân công, điều động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị không?

- Có kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ không? Có nể nang không? Có thành kiến, mặc cảm, trù dập những người nói và làm trái ý mình, gây mất đoàn kết nội bộ không? Có cố chấp những cá tính của cán bộ, dù họ có năng lực, trung thực, thẳng thắn không?

3. Kiểm điểm về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

3.1. Kiểm điểm trách nhiệm quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt lãnh đạo cơ quan thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, dẫn đến tình trạng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, khi có sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm; tạo kẻ hở cho ách tắc, trì trệ hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân.

3.2. Bản thân kiểm điểm tự phê bình và phê bình:

- Có chấp hành đúng các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách không? Ý thức tổ chức kỷ luật thế nào? Có mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, chuyên quyền không?

- Có lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì nhận, khuyết điểm lại đổ cho tập thể hoặc người khác không?

- Làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không, hay “giữ mình, thủ thế” ngại va chạm, dựa dẫm, không dám quyết, không dám hành động theo thẩm quyền).

- Có giữ đúng kỷ luật phát ngôn, có làm lộ, lọt thông tin bí mật trong sinh hoạt của tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị không? Có trung thực báo cáo với Đảng về những khuyết điểm, yếu kém của lĩnh vực, đơn vị mình trực tiếp phụ trách không?

4. Ý kiến của bản thân về những góp ý của các tổ chức và cá nhân. Cần làm rõ những góp ý đúng cần phải tiếp thu và đã tiếp thu, kiểm điểm như thế nào? Những góp ý nào chưa đúng cần được trình bày, thông tin lại? Những vấn đề gì cần lưu ý sửa chữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?

5. Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế để tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân.

- Những khuyết điểm, hạn chế gì đã chủ động khắc phục, sửa chữa từ sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI?

- Kế hoạch, biện pháp khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình này.

- Có đề xuất, kiến nghị gì góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, thực hiện tự phê bình và phê bình lần này thu được kết quả? 

 

                                                                          NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM

                                                                                 (Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved