Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » » Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên năm 2012

Mẫu bản tự kiểm điểm của đảng viên năm 2012

ban-kiem-diem-dang-vien

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay 

Họ và tên: ............................................................

Ngày tháng năm sinh: ..........................................

Nơi sinh: ..............................................................

Trình độ lý luận chính trị: tương đương Trung cấp

Ngày kết nạp đảng: .....................; Ngày chính thức ..............................

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: .............................................

Đảng bộ: .........................................................................

Qua học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), tôi tự kiểm điểm, tự phê bình với những ưu và khuyết điểm sau:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐIỂM

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

a/Về tư tưởng chính trị

- Bản thân tôi tuyệt đối Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm hàng ngày;

- Luôn gương mẫu chấp hành quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Cương quyết và tự giác đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt;

- Tích cực và thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Luôn có tinh thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.

- Tham gia tự giác và đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn nghe thời sự do Đảng ủy Công ty tổ chức, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên môn : .....................................được giám đốc công ty giao.

b/Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Trong cuộc sống hàng ngày bản thân tôi luôn thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp, cộng đồng, bà con, lối xóm nơi cư trú;

- Luôn có tinh thần đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình ở Công ty cũng như ở nơi cư trú;

- Thường xuyên trau dồi và giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; Luôn chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

- Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước của địa phương nơi cư trú.

- Trong thực thi nhiệm vụ và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cáh dứt khoát và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân;

- Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

c/Về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

    Bản thân tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị, thực hiện tốt quy trình phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng cũng như trong công tác chuyên môn, luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng cũng như trong cơ quan đơn vị và nơi cư trú.

d/Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng:

- Bản thân luôn có tình thần đấu tranh cương quyết đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị (cụ thể là những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với con đường xã hội chủ nghĩa, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; là dao động, mơ hồ, mất phương hướng, cho rằng theo con đường nào, xã hội nào cũng được, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc; là nói và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, thậm chí a dua, xuyên tạc, bôi đen...)

- Trong cuộc sống hàng ngày, trong công tác chuyên môn và trong sinh hoạt đảng cá nhân tôi luôn đấu tranh không khoan nhượng đối với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống (Cụ thể là những biểu hiện: sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, vụ lợi, lo xun vén cho bản thân và gia đình, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, để vợ (hoặc chồng), con và người thân lợi dụng chức quyền của mình để trục lợi, tiến thân; biểu hiện cơ hội, hám danh, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp, chạy tội, chạy tuổi, chạy biên chế, chạy việc làm cho con cái, cháu chắt,... biểu hiện đố kỵ, kèn cựa địa vị, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng; biểu hiện quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, nỗi khổ của người xung quanh và nhân dân, bất chấp đạo lý, dư luận, vì lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm; biểu hiện kiêu ngạo, tự phụ, gia trưởng, độc đoán, tuỳ tiện, vô tổ chức, tham nhũng, lãng phí; sống xa hoa, hưởng lạc; biểu hiện nói một đường, làm một nẻo, nói không thật, biểu hiện thành tích, không xấu hổ trước những việc bản thân làm sai, vô liêm, bất chính, cho các tệ nạn xã hội là thú vui hưởng thụ của cá nhân, v,v...).

- Là đảng viên tôi luôn có tinh thần tham mưu cho cấp uỷ làm rõ những biểu hiện, mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của Chi bộ văn phòng và cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nói riêng và trong Đảng bộ Công ty nói chung; Luôn quan tâm theo dõi và đề xuất kiểm điểm việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm trong Chi bộ đảng; đề xuất cấp uỷ thường xuyên phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phương hướng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái.                               

2. Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức và cán bộ.

- Là một đảng viên trong chi bộ, tôi luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp trong cơ quan và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để có những ý kiến đề xuất đúng đắn và kịp thời cho Chi uỷ Văn phòng, Đảng uỷ Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty về hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác phát triển đảng viên mới, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ, và các đoàn thể trong công ty trong sạch vững mạnh.

- Bản thân luôn thực hiện đúng, nghiêm túc chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ văn phòng, Điều lệ, nội quy, quy chế của công ty và các đoàn thể trong công ty, tham gia ý kiến vào ban hành các Nghị quyết của cấp uỷ, quy chế tuyển dụng, đào tạo, đề bạt của công ty về công tác cán bộ.

- Luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động xã hội ở địa phương công ty đứng chân, đơn vị ................... nơi công tác, và Phường ........, thành phố .......... nơi tôi sinh sống.

- Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ (Quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt, miễn nhiệm); Quy hoạch người thân không có năng lực, bổ nhiệm, đề bạt không ban hành tiêu chuẩn chức danh để quần chúng nhìn nhận khách quan, thực hiện dân chủ-tập trung hình thức hoặc thực hiện tập trung nhiều hơn dân chủ trong đề bạt, bổ nhiệm; thực hiện sai nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong quy kết trách nhiệm, kỷ luật cán bộ.

- Đấu tranh, vận động đấu tranh loại bỏ quan điểm lợi dụng “nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách” để làm những việc theo dụng ý cá nhân, biến những nguyên tắc trên thành hình thức. Chống lại quan điểm vì người sinh thêm tổ chức, vì giải quyết chỗ làm cho người thân quen sinh thêm chỉ tiêu, biên chế, lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân,...

3. Quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

- Trong công tác đảng, công tác chuyên môn và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với cấp trên về những công việc được giao, gương mẫu thực hiện các chế độ sinh hoạt, nội quy, quy chế của cơ quan và đóng góp đảng phí theo quy định.

- Bản thân với cương vị là đảng viên, ..........công ty trong công tác (................) và sinh hoạt hàng ngày không để xảy ra tình trạng quan liêu hách dịch trong giải quyết công việc; không lợi dụng chức trách nhiệm vụ được phân công để trục lợi cá nhân. Luôn Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Có ý thức phê bình và tự phê bình, gương mẫu chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước ở nơi công tác, nơi sinh hoạt, có ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng Phòng ......, khối văn phòng công ty và công ty, xây dựng đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá và thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Khuyết điểm:

- Đôi khi còn chưa linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với người trong gia đình và bà con lối xóm nơi cư trú.

- Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn ngại va chạm và nể nang.

- Chưa quan tâm nhiều đến sức khoẻ của bản thân và người xung quanh, còn hút thuốc lá ở chỗ đông người.

II. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM, PHÁT HUY ƯU ĐIỂM

1/Biện pháp khắc phục khuyết điểm

- Cố gắng tu thân, nhẫn nhịn để linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, quần chúng; Thực hiện sống hoà nhập với cộng đồng, hoà nhã với người thân và chân thành với bà con lối xóm nơi cư trú.

- Dũng cảm hơn trong công tác tự phê bình và phê bình 

- Tham gia khám sức khoẻ định kỳ cho bản thân và động viên mọi người cùng tham giá, thực hiện không hút thuốc lá ở chỗ đông người, tiến tới bỏ hẳn hút thuốc lá.

2/Biện pháp phát huy ưu điểm

- Tuyệt đối chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng, Công ty cũng như nơi cư trú.

- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác tham mưu quản lý công ty, nhiệm vụ chuyên môn, chức trách .............được giao.

- Tiếp tục bền bỉ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là đấu tranh với chính bản thân mình, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên.

                                                                      NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

 

Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved