Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , » Basic SQL - Các hàm ngày tháng trong SQL

Basic SQL - Các hàm ngày tháng trong SQL


Như các bạn đã biết, tất cả những hàm dưới đây chủ yếu dùng để thao tác với các giá trị ngày, tháng trong SQL.
Chữ viết tắt và giá trị :  

             Hour = hh ( 0 - 23 ) ,

 Minute = Mi ( 0 - 59 ) ,
Second = Ss ( 0 - 59 ),
 Millisecond = Ms ( 0 - 999 ) ,
Day of year = Dy ( 1 - 366 ) ,
Day = Dd ( 1 - 31) ,
 Year = yy ( 1753 - 9999 ).

Danh sách các hàm cơ bản:
 

Getdate : Lấy ra ngày hiện tại.  Ví dụ : Code:select getdate()

Dateadd ( datepart , number , date ) : Giá trị ngày cộng với một số. 
Ví dụ : Code:select dateadd ( mm, 4 , ' 01/01/99 ' )
Thêm vào trường mm (tháng) với giá trị 4 . Kết quả sẽ là : 05/01/99 
 


Datediff (datepart , date 1 ,date 2) : Giá trị chênh lệch giữa hai ngày . 
Ví dụ : Code:select datediff ( mm , ' 01/01/99 ' , ' 05/01/99 ' ) 
Trả về kết quả là : 4 . So sánh giữa hai trường tháng . 
 


Datename 
(datepart , date ) : Giá trị ngày định dạng tương ứng .  Ví dụ : Code:select datename (dw , ' 01/01/2000 ' )
Kết quả sẽ trả về Saturday. 


Datepart
 ( datepart , date )  Ví dụ : Code:select datepart ( day , ' 01/15/2000 ' ) 
Trả về kết quả giá trị ngày là 15.
 
Date Time Format

Format Query
USA mm/dd/yy select convert(varchar, getdate(), 1)
ANSI yy.mm.dd select convert(varchar, getdate(), 2)
British/French dd/mm/yy select convert(varchar, getdate(), 3)
German dd.mm.yy select convert(varchar, getdate(), 4)
Italian dd-mm-yy select convert(varchar, getdate(), 5)
dd mon yy select convert(varchar, getdate(), 6)
Mon dd, yy select convert(varchar, getdate(), 7)
USA mm-dd-yy select convert(varchar, getdate(), 10)
JAPAN yy/mm/dd select convert(varchar, getdate(), 11)
ISO yymmdd select convert(varchar, getdate(), 12)
mon dd yyyy hh:miAM (or PM) select convert(varchar, getdate(), 100)
mm/dd/yyyy select convert(varchar, getdate(), 101)
yyyy.mm.dd select convert(varchar, getdate(), 102)
dd/mm/yyyy select convert(varchar, getdate(), 103)
dd.mm.yyyy select convert(varchar, getdate(), 104)
dd-mm-yyyy select convert(varchar, getdate(), 105)
dd mon yyyy select convert(varchar, getdate(), 106)
Mon dd, yyyy select convert(varchar, getdate(), 107)
hh:mm:ss select convert(varchar, getdate(), 108)
Default + milliseconds mon dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM) select convert(varchar, getdate(), 109)
mm-dd-yyyy select convert(varchar, getdate(), 110)
yyyy/mm/dd select convert(varchar, getdate(), 111)
yyyymmdd select convert(varchar, getdate(), 112)
Europe default + milliseconds dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h) select convert(varchar, getdate(), 113) or select convert(varchar, getdate(), 13)
hh:mi:ss:mmm(24h) select convert(varchar, getdate(), 114)


Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved