Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , » Phỏng vấn tuyển dụng - PHP Language P2

Phỏng vấn tuyển dụng - PHP Language P2

php
Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.
Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 
số của câu hỏi.
1.      What is the functionality of the function strstr and stristr?
            (Chức năng của strstr và stristr là gì?)
2.      What are the differences between PHP 3 and PHP 4 and PHP 5?
            (Hãy cho biết sự khác biệt giữa PHP 3, và PHP 4, và PHP 5?)
3.      How can we convert ASP pages to PHP pages?
            (Làm thế nào để chuyển một trang từ ASP qua PHP?)
4.      What is the functionality of the function htmlentities?
            (Cho biết chức năng của hàm htmlentities?
5.      How can we convert the time zones using PHP?
            (Làm thế nào để chuyển miền thời gian trong PHP?)
6.      What is meant by urlencode and urldocode?
            (Cho biết ý nghĩa của urlencode và urldocode?)
7.      What is the difference between the functions unlink and unset?
            (Cho biết sự khác biệt giữa hàm unlink và unset?)
8.      How can we register the variables into a session?
            (Làm thế nào để đăng ký các biến cho một Session?)
9.      How can we get the properties (size, type, width, height) of an image using PHP image functions?
            (Làm thế nào để sử dụng các hàm xử lý hình ảnh của PHP để lấy các thông số size, type,   width, height?)
10.  How can we get the browser properties using PHP?
            (Làm thế nào sử dụng PHP để lấy các thông số của trình duyệt?)
11.  What is the maximum size of a file that can be uploaded using PHP and how can we  change this?
            (Kích thước tối đa của tập tin mà PHP cho phép upload là bao nhiêu? Làm sao để thay đổi giá trị này?)
12.  How can we increase the execution time of a PHP script?
            (Làm sao để tăng thời gian thực thi của một Script PHP?)
13.  How can we take a backup of a MySQL table and how can we restore it. ?
            (Làm sao để thực hiện việc sao lưu và phục hồi các bảng trong MySQL?)
14.  How can we optimize or increase the speed of a MySQL select query?
            (Làm thế nào để tối ưu hóa việc thực hiện các truy vấn Select của MySQL)
15.  How many ways can we get the value of current session id?
            (Có bao nhiêu cách để lấy giá trị ID của session hiện hành?)
16.  How can we destroy the session, how can we unset the variable of a session?
            (Làm sao để hủy một session, làm thế nào để unset một biến trong một session?)
17.  How can we destroy the cookie?
            (Làm thế nào để hủy Cookie?)
18.  How many ways we can pass the variable through the navigation between the pages?
            (Có bao nhiêu cách để chuyển các biến qua nhiều trang khác nhau?)
19.  What is the difference between ereg_replace() and eregi_replace()?
            (Cho biết sự khác biệt giữa ereg_replace() và eregi_replace()?)
20.  What are the different functions in sorting an array?
            (Có những hàm nào để thực hiện việc sắp xếp một mảng?)
21.  How can we know the count/number of elements of an array?
            (Làm sao để lấy được số phần tử trong một mảng?)
22.  What is the PHP predefined variable that tells the What types of images that PHP supports?
            (Biến nào cho biết các loại hình ảnh mà PHP hỗ trợ?)
23.  How can I know that a variable is a number or not using a JavaScript?
            (Làm sao để biết một biến có phải là số hay không bằng cách dùng JavaScript?)
24.  List out some tools through which we can draw E-R diagrams for MySQL.
            (Cho biết một vài công cụ dùng để vẽ ERD cho MySQL?)
25.  How can I retrieve values from one database server and store them in other database server using PHP?
            (Trong PHP, làm sao để lấy dữ liệu từ CSDL này bỏ vào một CSDL khác?)
26.  List out the predefined classes in PHP?
            (Liệt kê một số  lớp được định nghĩa trước trong PHP?)
27.  How can I make a script that can be bilanguage (supports English, German)?
            (Làm thế nào để viết một Script mà hỗ trợ nhiều ngôn ngữ?)

XEM THÊM
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved