Loading data........
Tin nhanh :
Xem Tivi Online

Tổng hợp các kênh giải trí (Đang cập nhật chức năng..)

New Update

Truyền hình SCTV

SCTV14

SCTV15

SCTV16

SCTV17

SCTV18 HD

Vietnam Channels

VTV1

VTV2

VTV3

VTV4

VTV6

VTV9

VTC Online

VTC1

VTC2

VTC3

VTC4

VTC5

VTC6

VTC Online

VTC7

VTC8

VTC9

VTC10

VTC11

VTC12

Truyền hình tp HCM

HTV1

HTV2

HTV3

HTV4

HTV7

HTV9

Radio Channels

VOV1

VOV2

VOV3

VOV4

VOV5

VOV GT-HN

Home » , , , » Phỏng vấn tuyển dụng - PHP Language P1

Phỏng vấn tuyển dụng - PHP Language P1

php
Anh/Chị hãy dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới.
Các câu trả lời sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với 
số của câu hỏi.
1.      What are the differences between Get and post methods in form submitting, give the case where we can use get and we can use post methods?
(Đâu là sự khác biệt giữa phương thức Post và Get trong trang Submit? Hãy cho ví dụ về
trường hợp có thể dùng Post và trường hợp có thể dùng Get)
2.      Who is the father of PHP and explain the changes in PHP versions?
(Ai đã tạo ra ngôn ngữ PHP? Hãy cho biết các sự thay đổi trong các phiên bản của PHP)
3.      How can we submit a form without a submit button?
(Trong một trang Web nếu không có nút Submit thì làm sao ta có thể Submit được nó?)
4.      In how many ways we can retrieve the date in the result set of MySQL using PHP?
      (Có bao nhiêu cách để lấy thông tin về ngày tháng trong tập kết quả của MySQL mà sử    dụng kết hợp với PHP?)
5.      What is the difference between MySQL_fetch_object and MySQL_fetch_array?
      (Cho biết sự khác biệt giữa MySQL_fetch_object và MySQL_fetch_array?)
6.      What is the difference between $message and $$message?
      (Cho biết sự khác biệt giữa $message và $$message?)
7.      How can we extract string ‘buctuongso.com‘ from a string ‘http://www.buctuongso.com’ using regular expression of PHP?
      (Làm thế nào để lấy chuỗi ‘buctuongso.com‘ từ chuỗi ‘http://www.buctuongso.com’ bằng cách sử dụng biểu thức chính quy của PHP ?)
8.      How can we create a database using PHP and MySQL?
      (Làm thế nào để tạo CSDL trong PHP ?)
9.      What are the differences between require and include, include_once?
      (Cho biết sự khác biệt giữa require và include, include_once?)
10.  Can we use include (”buctuongso.php”) two times in a PHP page “makeit.PHP”?
      (Chúng ta có thể dùng 2 lần include(”buctuongso.php”) trong một trang PHP   “makeit.PHP” không?)
11.  What are the different tables present in MySQL, which type of table is generated when we are creating a table in the following syntax: create table employee(eno int(2),ename varchar(10)) ?
      (Có những loại bảng nào được biểu diễn trong MySQL? Loại bảng nào sẽ được tao ra khi
dùng truy vấn sau: create table employee(eno int(2),ename varchar(10)) ? )
12.  Functions in IMAP, POP3 and LDAP?
      (Hãy cho biết chức năng của IMAP, POP3, và LDAP?)
13.  How can I execute a PHP script using command line?
      (Làm thế nào để thực thi một script PHP từ dòng lệnh?)
14.  Suppose your Zend engine supports the mode <? ?> Then how can u configure your  PHP Zend engine to support <?PHP ?> mode ?
      (Giả sử Zend engine đang hỗ trợ dạng <? ?>, Làm sao để cấu hình lại cho nó hỗ trợ  dạng             <?PHP ?> ?)
15.  What is meant by nl2br()?
      (nl2br() có nghĩa là gì?)
16.  Draw the architecture of Zend engine?
      (Hãy vẽ sơ đồ kiến trúc của Zend engine?)
17.  What are the current versions of apache, PHP, and MySQL?
      (Cho biết phiên bản mới nhất của apache, PHP, and MySQL?)
18.  What are the reasons for selecting lamp (linux, apache, MySQL, PHP) instead of  combination of other software programmes, servers and operating systems?
      (Hãy cho biết lý do vì sao người ta sử dụng lamp (linux, apache, MySQL, PHP) thay vì    kết hợp giữa các phần mềm, server, và hệ điều hành khác?)
19.  How can we encrypt and decrypt a data present in a MySQL table using MySQL?
      (Làm thế nào để dùng MySQL mã hóa và giải mã dữ liệu trong các bảng của MySQL?)
20.  How can we encrypt the username and password using PHP?
      (Làm thế nào để dùng PHP trong việc mã hóa UserName và Password?)
21.  What are the features and advantages of object-oriented programming?
      (Lập trình hướng đối tượng có đặc tính và lợi điểm gì?)
22.  What are the differences between procedure-oriented languages and object-oriented languages?
      (Đâu là sự khác biệt chính giữa lập trình thủ tục và lập trình hướng đối tượng?)
23.  What is the use of friend function?
      (Dùng hàm Friend để làm gì?)
24.  What are the differences between public, private, protected, static, transient, final and volatile?
      (Hãy cho biết sự khác biệt giữa public, private, protected, static, transient, final và volatile?)
25.  What are the different types of errors in PHP?
      (Hãy cho biết các loại lỗi có trong PHP?)

XEM THÊM
Like và chia sẻ với bạn bè :

0 nhận xét:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

 
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2009-. The Color Of Life - All Rights Reserved